Kredieten aan particulieren

 

Zakenkantoor De Leenmeesters

Als onafhankelijk kredietbemiddelaar zijn wij niet gebonden aan één bankinstelling of kredietmaatschappij. In dit opzicht kan u als klant gerust zijn dat wij ten alle tijden de belangen van onze klant behartigen. Nieuwe klant of reeds enkele jaren via ons kantoor een lening lopen? Geen probleem … jaarlijks controleren wij gratis en vrijblijvend of uw lopend woonkrediet niet kan geoptimaliseerd worden. Aangezien de klassieke grootbanken niet over deze objectiviteit beschikken, raden wij iedereen aan om regelmatig de afweging te maken of uw krediet niet goedkoper kan.

Zakenkantoor De Leenmeesters treedt op als kredietbemiddelaar die producten aanbiedt van meerdere kredietgevers.
Ons kantoor is ingeschreven in het register Kredietbemiddelaar Consumentenkredieten evenals in het register Kredietbemiddelaar Hypothecaire kredieten, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

De bemiddelaar onderneemt verschillende acties:

  • hij stelt de producten van de kredietgevers voor; de producten van kredietgevers voor te stellen, de informatie te verzamelen om de aanvraag in te dienen, het dossier aan de kredietgever voor te leggen, zijn akkoord aan de leners door te geven, hun handtekeningen op de contractuele documenten te krijgen, hen het bedrag van het krediet te overhandigen, …
  • hij verzamelt alle informatie om de aanvraag in te dienen;
  • hij legt het dossier voor aan de kredietgever;
  • hij brengt de kredietleners op de hoogte van het akkoord van de kredietgever;
  • hij verzamelt de handtekeningen van de kredietleners op de contractuele documenten;
  • hij overhandigt eventueel het kredietbedrag over aan de kredietleners, …

De activiteit van de bemiddelaars wordt geregeld door talrijke wettelijke bepalingen. De bepalingen over openbaarheid of adviesplicht zijn bijvoorbeeld zowel van toepassing op de kredietgever als op de kredietbemiddelaar die helpt bij het afsluiten van de overeenkomst.

De kredietbemiddelaars zijn onderworpen aan regels over kredietpromotie, de adviesplicht en informatieplicht bij het afsluiten van de overeenkomst, en voor de verplichting tot niet-inmenging als de consument duidelijk niet in staat is om het krediet dat hij aanvraagt, terug te betalen.

De kredietbemiddelaar mag geen kredietaanvraag indienen voor een consument indien de kredietbemiddelaar, op basis van de informatie waarover hij beschikt of dient te beschikken, van oordeel is dat de consument duidelijk niet in staat zal zijn om de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de kredietovereenkomst.

De kredietbemiddelaar mag bovendien geen vergoeding ontvangen, hetzij direct hetzij indirect, onder welke vorm dan ook, van de consument die hem heeft gevraagd te bemiddelen.

 

Rente op bodemniveau

Door de historisch lage rentestand willen steeds meer mensen hun woonkrediet herfinancieren.
Hoe bepaalt u of het voor u interessant is om te onderhandelen over nieuwe voorwaarden voor uw krediet?
Als vuistregel geldt dat een herfinanciering pas interessant wordt zodra er een renteverschil is van 1 procent en de resterende looptijd van uw krediet minstens 10 jaar bedraagt.

 

Herfinancieringen: Met welke kosten moet u rekening houden?

Wederbeleggingsvergoeding (wettelijk bepaald op 3 maanden interest berekend op het vervroegd terugbetaalde kapitaal)
Kosten voor opheffing van de bestaande hypotheek: “handlichting”
Kosten voor de vestiging van een nieuwe hypotheek
Dossierkosten & schattingskosten

Wenst u u spaargeld hiervoor niet te gebruiken? Geen nood, in de meeste gevallen kan u al deze kosten mee voorzien in de nieuwe financiering en zal uw toekomstige rentelast en maandelijkse afbetaling toch een stuk lager blijken dan bij uw huidige lening.

 

Opgeletgeld lenen kost ook geld

Zakenkantoor De Leenmeesters bvba treedt op als tussenpersoon in hoedanigheid van Kredietbemiddelaar Consumentenkrediet en Hypothecaire krediet

 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 12-14
1000 Brussel

Tel.: +32 2 220 52 11

 

Dienst Krediet en Schuldenlast

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Dienst Krediet en Schuldenlast

City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: +32 2 277 65 59
E-mail: sfin@economie.fgov.be